فروکتوز 20 (NFCS20)

NFCS20

امروزه مصرف شربت گلوکز در تولید فراورده­هایی از قبیل پودینگ، دسر، گز، کارامل، مارشمالو و باسلوق گسترده است. از آنجاییکه ویژگی­های مهم این فراورده­ها از جمله خاصیت چسبندگی، حفظ رطوبت و نرم و تازه ماندن گز، بافت نرم و مطلوب و طعم مناسب مارشمالو، رنگ قهوه­ای مطلوب و حفظ رطوبت کارامل و طعم مناسب و بافت کشسانی و چسبنده باسلوق تحت تاثیر نوع شیرین کننده­های استفاده شده است؛ لذا جایگزینی این شربت با شربت فروکتوز 20 به دلیل ویژگی­های منحصر به فرد فروکتوز از قبیل حفظ رطوبت و جلوگیری از خشک شدن، شیرین کنندگی مناسب و آمیخته شدن آسان آن با دیگر مواد طعم دهنده، شرکت مناسب آن در واکنش های میلارد، کارملیزاسیون و بهبود رنگ و همچنین بهبود ویژگی­های قوام و بافت می­تواند جهش مطلوبی در تولید بهینه و بازارپسند فراورده­های فوق ایجاد کند.

فروکتوز 20، با کم کردن بهبود دهنده ها، موجب قوام بهتر، کنترل طعم شیرینی، و بافت مطلوب در محصول نهایی می گردد.

موارد استفاده: در پودینگ، باسلق، دسر، گز، کارامل، مارشمالو، بستنی.