بازدید مدیر کل محترم سازمان دامپزشکی استان البرز به همراه هیات محترم همراه